Daværende ordfører Alfon Jerijervi skrev i sin gratulasjon: Det er brukerne som legger grunnlaget for læring, trygghet, trivsel og tilhørighet, og sammen med nærmiljøet danner et aktivt, trygt og skapende oppvekstmiljø. Dette vil gjøre Sør- Varanger til et enda bedre sted å bo og vokse opp i. Rektor Knut Wisløff var i samme åpningsbilag opptatt av Flerbrukssenteret som en identitetsskapende faktor på Hesseng.

Dette er snart 25 år siden. Har man lykkes?

Hesseng har hatt et skapende oppvekstmiljø fra oppstarten. Flerbrukssenteret- sammen med lokalmiljøet er og har vært en identitetsskapende faktor på Hesseng. Engasjementet på folkemøtene, høringsuttalelser og avisinnlegg viser dette.

Hesseng er i dag et attraktivt boområde i vår kommune. Framskrevet elevtall viser en jevn økning av elever de neste fem årene, og i skoleåret 2027/2028 vil det være 133 elever på skolen.

Målsettingen i 1998 var å gjøre Sør- Varanger til et enda bedre sted å vokse opp i. Blir Sør- Varanger dette med skolenedleggelser? Skaper dette bolyst og entusiasme? Skal vi legge vekk ambisjonene om 12000 innbyggere?

HFS består i dag av et kvalifisert personale, en fantastisk elevgruppe, engasjerte foreldre og en skole som har ambisjon om å utvikle seg videre. En skole som jevnt over leverer gode resultater på elevundersøkelser og nasjonale prøver. En skole som stadig ser etter forbedringspotensialer. Et hus med en egen identitet, som betyr mye for mange på Hesseng. Er det framtidsrettet å legge ned en velfungerende skole? Blir gevinsten kortsiktig, og blir det en gevinst i det hele tatt? Har andre skolenedleggelser hjulpet vesentlig på kommunens økonomi?

Det har vært en vanskelig høst for Hesseng Flerbrukssenter. Elever er bekymret for å miste nærskolen sin og ansatte er bekymret for arbeidsplassen sin. Vil det gode samarbeidet mellom skole og nærmiljø møte sitt endelikt 7. desember? Hovedbudskapet til elevene er et sterkt ønske om at skolen beholdes; Hvorfor legge ned en skole der alle er venner og vi vil gå på Hesseng, fordi det er her vi bor.

Personalet ved Hesseng Flerbrukssenter er i informasjonsmøte lovet å beholde jobbene sine. Vi er imidlertid bekymret. Er det plass til oss alle på Kirkenes barne- og ungdomsskole og Sandnes-Bjørnevatn skole?

I saksfremlegget har økonomi vært i fokus, og vi mener det er flere punkter som ikke er belyst. Blant annet er det ikke gjennomført en større konsekvensutredning.

Personalet ved Hesseng Flerbrukssenter har følgende spørsmål før et beslutningsvedtak fattes:

Har politikere i Sør- Varanger et godt nok beslutningsgrunnlag for å legge ned huset vårt?

Har politikere i Sør- Varanger et beslutningsgrunnlag godt nok for å si at en nedleggelse av Hesseng Flerbrukssenter står seg godt om to år og er framtidsrettet? Vi ønsker ikke ytterligere fraflytting fra Sør- Varanger.

Har politikere i Sør-Varanger innsyn i hvordan Hesseng Flerbrukssenter leverer i forhold til årets budsjett?

Har administrasjonen i Sør-Varanger kommune og de politiske partiene snudd hver en stein?

I media har politikere etterlyst mer informasjon om hvordan pengene i skolene brukes, slik at de kan lage alternative budsjett. Det er bekymringsfullt at de ikke har fått dette, så tett opp mot en avgjørelse som vil bli en omgripende endring for Hesseng samfunnet og Sør-Varanger kommune.

Personalet ved Hesseng Flerbrukssenter erkjenner at vår grensesprengende kommune har store økonomiske utfordringer. Vi erkjenner at her må utfordringene løses sammen, og vi oppfordrer ansatte i Sør- Varanger kommune og politikere til å finne fram til alternative budsjett for 2023. Videre at vi sammen utreder hva som er det beste for kommunen vår framover.

En annen bekymring vi har er den geopolitiske situasjonen i Europa. Foreløpig er det ingenting som tilsier at det blir færre flykninger fra Ukraina framover. Er Sør-Varanger samfunnet rigget for å ta imot flere? Vil skolene være rigget for en økning av flyktninger med en nedleggelse av Hesseng Flerbrukssenter? Er vi rigget for en eventuell oppstart av Sydvaranger med tilflytting til kommunen?

Vi ønsker at huset vårt skal bestå, og at skolen også i framtiden skal være et godt sted å være – et godt sted å lære, og hvor trygghet, trivsel og tilhørighet skal være bærende for brukerne av Hesseng Flerbrukssenter.