– Mæland hevder at Sør-Varanger opptrer i strid med den nasjonale linja, Det er feil. bekreftet senest av utenriksdepartementet denne uka, sier Guro Brandshaug. Hun forteller at den nasjonale linjen er at alle bilaterale avtaler med russiske aktører, blant annet vennskapsbyavtaler, skal være stilt i bero. det vil si lagt på is. – Den linja har Sør-Varanger kommune fulgt opp fra dag en, sier Guro Brandshaug.

Russland ikke avgjørende

– Min holdning og forhold til Putinregimets Russland følger de prinsipper og regler som Regjering og Stortinget har satt. Det ønsker jeg å være svært tydelig på, sier Guro Brandshaug.

– At forholdet til Russland er fundamentalt endret, spesielt for oss som bor i grensekommunen Sør-Varanger er det ingen tvil om. Vi har merket endringene og den totalitære utviklingen i Russland gradvis, spesielt siden 2014, og den 24. februar 2022 ble virkelig alt snudd helt på hodet. Å hevde at forholdet er varig endret, mener jeg blir litt å fornekte historien, en historie med stadige internasjonale endringer, sier Brandshaug. Hun mener det blir feil å anse situasjonen i dagens Russland som endret for all fremtid, og også en måte å gi opp troen på at verden igjen kan utvikle seg til det bedre.

Sivil opprustning viktig

–I tillegg savner jeg en forståelse fra Høyre når det gjelder den sivile opprustningen i samme periode. Totalberedskapskommisjonens rapport vektlegger det sivile fotavtrykket som avgjørende for forsvarsevnen, spesielt i nord og i Øst-Finnmark. Derfor mener jeg at sivil opprustning må gå hånd i hånd med militær opprustning, og vil jobbe for den sivile opprustningen i tett samspill med dagens regjering avslutter Guro Brandshaug.

– Russland er et autoritært regime

– Jeg mener Guro Brandshaug bør ta en samtale med flere av sine ordførerkollegaer i Arbeiderpartiet, som har sagt opp vennskapsavtalene med russiske kommuner. I mitt hode er dette veldig enkelt. Sør-Varanger kommune er ikke en utenrikspolitisk aktør. Sør-Varanger kommune kan bestemme hvem man ønsker å være venner med, sier Magnus Mæland i en kommentar. Han understreker at han ikke ønsker at Sør-Varanger kommune skal ha en formell vennskapsavtale med en kommune som er del av et land som er i en angrepskrig i Europa. – Russland er et autoritært regime som går i en totalitær retning og vi vet at ett kvarter fra Kirkenes, rett over grensen så trener man i Petsjenga kommune på å dra til krig i Ukraina. – Det burde være mer enn nok grunn til å velge hvem man vil være venner med, sier Magnus Mæland.

– Jeg fordømmer Putinregimets krig like mye som Mæland, noe også Sør-Varanger Kommune har gjort fra morgenen den 24. februar 2022, sier Guro Brandshaug i en kommentar.

– At Magnus Mæland fremstiller det som om Sør-Varanger Kommune driver med egen utenrikspolitikk, mener jeg er en helt feil fremstilling. Sør-Varanger er et sted der utenrikspolitikk og innenrikspolitikk møtes, hvor vi lever med geopolitikken direkte i hverdagen både på godt og vondt. Som eneste kommune med grense mot Russland, er det både naturlig og viktig at vi som lokalsamfunn får mulighet til å delta i debatten og i politikken som utformes. Det med lokalt perspektiv og lokal kunnskap. Mæland mener det er stor avstand i lokalpartienes poltikk i forholdet til Russland. Tvert imot opplever jeg et samlet lokalsamfunn som har realitetsorientert seg i forhold til dagens situasjon, og som sammen jobber med nye muligheter der Russland verken er tema eller avgjørende for å skape en positiv utvikling og ny retning. Samtidig har vi et ansvar, som grensesamfunn med ulike nasjonaliteter, for å hindre en utvikling med polarisering. Vi må sammen jobber for at vi fortsatt skal leve godt sammen, på en måte der vi har gjensidig respekt for hverandre som mennesker og innbyggere, sier Guro Brandshaug i en kommentar.