Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) for Kirkenes barneskole ønsker i den forbindelse å komme med en uttalelse. Uttalelsen er utarbeidet etter innspill fra foreldre til barn i alle klassetrinn på skolen og saken er diskutert i FAU.

FAU synes det er et paradoks at regjeringen målretter tiltak mot barnefamilier for økt bosetning i Sør-Varanger, samtidig som det foreligger forslag fra Sør-Varanger kommune om store kutt i skolesektoren, som igjen påvirker de samme barnefamiliene.

FAU er svært bekymret for nye kutt ved vår skole.

Kirkenes Skole har hatt en økning av elever de siste årene, samtidig har det vært kuttet i antall stillinger. Skolen er nå på et punkt der det er uansvarlig og ulovlig å kutte ytterligere. FAU er bekymret for en rekke konsekvenser av ytterligere kutt!

 • Det legges nå opp til prosentvise kutt etter antall elever – dette skal ikke være mulig siden skolen ikke får prosentvise budsjetter etter antall elever!!
 • Bortfall av ressurser knyttet til tidlig innsats =lovbrudd (Oppll. §1-4)
 • Ikke ressurser til vikarbruk = permittering av elever i alle aldre = lovbrudd (Oppll. §1-2)
 • Ikke ressurser i klasserommene til spesialundervisning = lovbrudd (Oppll. §5-1)
 • Økt arbeidsbelastning for den enkelte à økt sykefravær = økte utgifter for kommunen
 • Kommunestyrevedtak om økt bosetning til kommunen går ut over den ordinære opplæringen og spesialundervisningen.
 • Skolen må prioritere mellom de mest sårbare barna.
 • – Elever som har særskilt språkopplæring etter §2-8 og elever som mottar spesialundervisning etter §5-1 =lovbrudd!
 • Bortfall av sosiallærerstilling à merarbeid på kontaktlærere = brudd på Arbeidsmiljøloven.
 • Ikke nok ansatte til å følge med og ha tilsyn i friminutter = lovbrudd (§9A-7)
 • Mindre voksne til å følge opp saker = økte læringsmiljøutfordringer
 • Varsler kommer ikke til å bli behandlet innen tidsfristen på 5 dager = lovbrudd på kapittel 9A i Opplæringsloven
 • Ikke ressurser til skolens interne ressursteam = brudd på føringer fra Utdanningsdirektoratet.
 • Fokus og lokal satsing på psykisk helse forsvinner. Kommunen vil ikke være i stand til å arbeide systematisk og tidlig nok for å forebygge psykisk uhelse.
 • Møter og samarbeid innenfor det tverrfaglige kommer til å forsvinne = lovbrudd (Oppll. §15-8)
 • Skolen blir tvunget til å si nei til PPT, BUP, Politi, Barnevern, Helse, SANKS og andre.
 • Bortfall av alle prosjekter og samarbeider med høgskole- og universitetssektoren = brudd på føringer fra Utdanningsdirektoratet gjennom De-Komp.

Alle barn i grunnskolen har en individuell rett til et godt og trygt skolemiljø (jf. Oppll. §9A-2). For at skolen skal kunne drives slik at ungene våre skal ha det trygt og godt, må det være nok voksne som har tid til å oppdage den som blir mobbet, trøste de som er lei seg og følge opp de som mobber. Vi er svært bekymret for kvaliteten i skolen om det kuttes i antall lærere.

Vi har forståelse for den vanskelige økonomiske situasjonen, men vi ser oss likevel nødt til å be kommunedirektøren og kommunestyret om å redegjøre for hva dere tenker om konsekvensene av foreslåtte kutt i oppvekstsektoren. Vi stiller oss også kritisk til korte tidsfrister for konsekvensutredning og informasjon ut til foreldre.

Vi ønsker at barna våre skal ha en skole som fortsatt er en trygg plass å være og en god plass for å lære.