Hvorfor sammenligner dere vår kommune med andre kommuner i landet, uten å se på hvilke vurderinger og strategier som ligger bak tallene i de andre kommunene?

Hvorfor tror dere at dere sparer penger ved å redusere antallet skoler fra sju til fem her i kommunen, når en av våre økonomiske forbilder (Kvinnherad kommune) har hele 15 skoler og et gjennomsnittlig elevtall på 104 elever?

Hvorfor vurderer dere å endre barnehagestrukturen, når dette er ett av få områder der vi faktisk driver bedre enn de kommunene vi sammenligner oss med?

Hvorfor tror dere at store skoler er billigere enn små?

Hvorfor er dere så sterke i troen på at investeringer i nye bygg og uttak av stordriftsfordeler er svaret på våre økonomiske problemer?

Hvorfor mener dere at elever og ansatte presterer bedre i større grupper?

Hvorfor presenterer dere et forventet merforbruk i oppvekssektoren på 12,7 millioner i halvårsregnskapet for 2022, når dere tre måneder senere oppjusterer dette tallet til 18 millioner?

Hvorfor får vi ikke svar på hvordan overforbruket er fordelt på de ulike skolene?

Hvorfor sier dere den 8. september at vi sparer 17 millioner i året på å legge ned Hesseng flerbrukssenter når dere den 24. oktober plutselig har funnet ut dere ikke sparer mer enn 11,5 millioner?

Hvorfor er ikke alle merkostadene til ombygging, foreldrekjøring, trafikksikkerhetstiltak og skoleskyss med i «besparelsen»?

Hvorfor fjerner og straffer dere de avdelingene og enhetene som driver tilnærmet på budsjett, når alle vet at problemet ligger på helt andre steder?

Hvorfor har ikke lederne deres større eierskap til sine budsjetter?

Hvorfor fokuserer dere ikke mer på drift?

Hvorfor har dere ikke kontroll?

Hvorfor har vi ikke tillit?

Hvorfor opererer dere med så korte høringsfrister?

Hvorfor inviterer dere kun ansatte, elever og foresatte til høringsmøter i forbindelse med en skolenedleggelse?

Hvorfor publiseres ikke høringsbrevet på postlista slik at den er tilgjengelig for allmennheten?

Hvorfor legges det frem et alternativ i kommunestyret den 9. november som aldri har vært ute på høring?

Hvorfor får vi bekymringsmeldinger fra ansatte, lærere og elever ved Kirkenes barneskole og Kirkenes ungdomsskole som mener at forslagene som foreligger fra administrativ ledelse ikke er praktisk gjennomførbare?

Hvorfor snakker dere ikke sammen?

Hvorfor lytter dere ikke til oss?

Hvorfor utreder dere ikke de samfunnsmessige og pedagogiske konsekvensene av å legge ned skoler?

Hvorfor evaluerer dere ikke effektene av de skolene dere allerede har nedlagt?

Hvorfor får vi ikke svar, når spørsmålene vi stiller er av stor relevans for evnen til å utforme gode høringssvar?

Hvorfor opplever vi gjentatte ganger å få tak i dokumenter som ikke skulle vært offentlige, når innholdet er av stor relevans og interesse for allmennheten?

Hvorfor er dere så bekymret for overflødig areal på en skole, når problemet egentlig er det høye sykefraværet blant deres egne ansatte?

Hvorfor fokuserer dere ikke mer på trivsel, arbeidsmiljø og nærværsarbeid for å få ned kostnadene og samtidig øke verdiskapningen?

Hvorfor tror dere at det å kutte i administrasjon fører til at dere sparer penger?

Hvorfor gjennomfører dere ikke strukturreform slik at lederne deres får den støtten og myndigheten de trenger for å fremme trivsel, sunn økonomisk kultur og ansvarsglede nedover i organisasjonen?

Hvorfor følger dere ikke loven?

Hvorfor har vi ikke tillit?

Hvorfor har dere gitt opp?

Hvorfor har dere havnet her?

Hvorfor tror dere folk flytter hit?

Hvorfor tror dere folk flytter herifra?

Hvorfor er dere nesten aldri enige om noe?

Hvorfor er det så vanskelig å etablere seg her?

Hvorfor opplever vi så svakt lederskap, når vi er omgitt av kriser?

Hvorfor forstår dere ikke at vi som kommune må tenke annerledes?

Hvorfor klarer dere ikke å tilby nytilfyttede familier barnehageplass?

Hvorfor tar dere ikke hensyn til forventet vekst i både forsvar og gruveindustri når dere planlegger for fremtiden?

Hvorfor sier dere at det ikke er noen tegn i tiden på at demografiutviklingen vil snu, når vi akkurat har fått tidenes gavepakke fra regjeringen om gratis barnehage?

Hvorfor slukker dere lysene på Hesseng med viten og vilje?

Hvorfor har dere gitt opp?

Hvorfor?

Vi heier på dere politikere som nå har et svært krevende arbeid foran dere. Jobben med å utvikle alternative budsjettforslag blir mer krevende enn på lenge. Som medborgere er vi alle sammen beredt til å brette opp ermene! Dette må vi løse i fellesskap. Dette kommer til å koste. Alt kommer til å bli enda trangere. Nå må vi virkelig jobbe for finne disse millionene et annet sted enn på Hesseng, og vi må finne dem raskt.

Vi håper at ostehøvelen blir vårt viktigste verktøy også inn mot 2023, også får vi i fellesskap jobbe for å få skuta på rett kjøl i løpet av neste år.