Fra 2020-2021, ble det kuttet 9,2 millioner i budsjettene til alle skolene i kommunen. I perioden 2020-2022 har det vært kuttet 13,9 millioner totalt. Ungdomsskolens budsjett er nå på det laveste nivået siden 2017 – dette er mange lønnsoppgjør siden!

Dette på tross av at ungdomsskolen er den eneste skolen av de fire store skolene i kommunen som har holdt seg til sine budsjetter de siste årene, også i fjor da merforbruket til skolene var veldig stort. Kompleksiteten i skolen aldri vært større. Et av skolens mandat er å utjevne forskjeller i samfunnet, men med budsjettene som foreligger det inneværende skoleåret er vi dessverre ikke rigget for det.

Gjennomførte budsjettkutt siden 2021 medfører nå at vi på Kirkenes barneskole og Kirkenes ungdomsskole ligger under minimumsbehovet vårt. Året i år har vært uforsvarlig. Kirkenes barneskole og Kirkenes ungdomsskole har siden januar 2022 fått flere elever, mindre ressurser, samt tre nye klasser.

Hadde ungdomsskolen holdt seg til budsjettet for inneværende skoleår, hadde klasser stått uten lærere. Det som ligger inne i kommunedirektøren sitt budsjettforslag for neste skoleår, er et absolutt minimum. Denne beregningen er vurdert faglig til et absolutt minimum i samråd med skoleeier og økonomiavdelingen i Sør-Varanger kommune.

Velkomstklasser

Politikerne vedtok i 2021 å øke tilflytning til kommunen. Som et ledd i dette, har politikerne sagt ja til å bosette 20 flyktninger hvert år. Dette tallet ble økt til 140 hvert år grunnet krigen. Desember 2021 åpnet Hero – Kirkenes mottakssenter som tar imot majoriteten av flyktningbarna som kom til kommunen. Barna i skolepliktig alder som kommer til kommunen har alle krav på et forsvarlig skoletilbud.

Velkomstklassene ved Kirkenes barneskole og Kirkenes ungdomsskole ble bestemt av kommunedirektøren for å sikre et godt undervisningstilbud til disse barna. Derav er det dette skoleåret opprettet tre velkomstklasser på barne- og ungdomsskolene i Kirkenes. Det er også viktig å huske på at de elevene som har kommet, primært er barn og familier på flukt. Innenfor disse 58 elevene, finnes det 14 nasjonaliteter med store forskjeller i kulturer og bakgrunner. Flere av elevene mangler skriftspråk på sitt morsmål og tidligere skolegang varierer fra 0-7 år.

Dette gjør at kompleksiteten i undervisningen av disse elevene ikke er sammenlignbar med å ta imot barn fra land hvor de tidligere har fulgt et ordinært utdanningsløp. Dette er noe som koster i overkant av fire millioner i året å drifte, og er en effektiv måte å undervise de 58 elevene på. Dette er ikke mulig å drifte med årets budsjetter, da midler for å drifte tilbudet enda ikke har kommet til skolene. Som et resultat vil Kirkenes ungdomsskole ende året i minus etter å ha jobbet innenfor vedtatt budsjett i en årrekke.

Kvalitet

Mange, blant annet Statsforvalter, økonomiavdelingen i Sør-Varanger kommune, skoleeier, samarbeidspartnere og undertegnede har kommet med særdeles gode tilbakemeldinger på jobben ledelsen ved ungdomsskolen har gjort de siste årene. Jeg som plasstillitsvalgt ser at Espen Bruer som enhetsleder for begge skolene i Kirkenes stiller høye krav og forventninger både oppover og nedover i organisasjonen. Dette har medført at Kirkenes ungdomsskole har vært en organisasjon som har levert kvalitet til våre elever og foresatte over ei årrekke. Dette har vi klart innafor budsjett.

Denne profesjonaliseringen kommer ikke av seg selv. Jeg ser en enhetsleder og et samlet kollegium som legger inn utallige arbeidstimer utover det som er rimelig å forvente, slik at vi skal kunne møte våre elever med et tilbud på et høyt nivå.

Siden Bruer overtok som enhetsleder for ungdomsskolen i 2018 har skolens utvikling medført flere positive endringer. Vi har hatt behov for et spesialundervisningsbudsjett under kommunen sitt snitt, og godt under landsgjennomsnittet. Det har også vært jobbet systematisk med arbeidsmiljø siden 2018. Dette har medført at ungdomsskolen har ligget under landsgjennomsnittet for sykefravær. Dette er unikt i oppvekstsektoren i Sør-Varanger kommune og har medført besparelser i millionklassen for Sør-Varanger kommune.

Jeg har vært kontinuerlig orientert som plasstillitsvalgt ved ungdomsskolen om skolens økonomiske situasjon siden Bruer overtok som enhetsleder og rektor. Jeg kan derfor si med sikkerhet at videre kutt vil gå utover kvaliteten vi kan tilby våre elever.

Ubegrunnede kutt

Fra 2021 til 2022 har det kommet ubegrunnede kutt i budsjettene til både Kirkenes barneskole og Kirkenes ungdomsskole fra kommuneadministrasjonen. Budsjettet for inneværende skoleår kom til enhetslederne i mars. Dette er altfor seint, og setter enhetslederne i en enda vanskeligere situasjon! Dette betyr at innsparingstiltak som skulle vært satt inn allerede fra januar ikke kunne settes inn før i august.

Som publisert i SVA 16. november, oppfordret FAU ved Hesseng flerbrukssenter politikerne til ostehøvelkutt for å dekke budsjettunderskuddet. Dersom kommunepolitikerne bestemmer seg for å videreføre dagens skolestruktur, så må millionene hentes fra andre plasser. Det er ikke mer å hente i oppvekstsektoren. Kutter vi i budsjettet til skolene så tvinges enhetsleder til å drive ulovlig, og kommunen bryter da bevisst loven. Dette kan vi ikke godta at skjer!