Svarene skulle være i en avtalt lengde., og noen av svarene er som avtalt med politikerne kuttet bakfra. Her er svarene som vi har fått innen fristen, som kan gi velgerne sammenligningsgrunnlag få dager før valget skal tas:

Marthe Johanna Kjølås (R)

UTDANNING OG OPPVEKST:

Hvordan sikrer du at de unge ikke flytter ut, eller at de flytter tilbake etter studier?

Det er dessverre et globalt fenomen at unge flytter ut av distriktene og konkurransen om arbeidskraften vil bli tøffere i framtiden. Jeg jobbe for flere studiemuligheter og en langsiktig plan for å gjøre byen vår mer urban og attraktiv for unge. Jeg vil også jobbe for 6-timers dagen som vil gi mange av de som jobber ufrivillig deltid, i hovedsak kvinner, en lønn de kan leve av.

Hvordan skal du få flere mennesker, også unge, til å flytte til Sør-Varanger?

Styrke bofaste næringer og arbeide for at kommuner og fylkeskommuner får økonomiske tilbakeføringer som sikrer et desentralisert og fullverdig tjenestetilbud for alle. De som bor hær nå og de som kommer i fremtiden.

BYPLAN OG VEKST:

Hva er det viktigste du vil gjøre først?

Starte arbeidet med en miljø, klima og naturmangfold plan. Det vil gi forutsigbarhet for både kommunestyret, næringslivet og vi unngår å ødelegge sårbare økosystemer.

Hva er det du ikke vil gjøre?

Konkurranseutsette velferden.

REISELIV:

Hvordan vil du styrke reiselivet som næring?

Reiselivsnæringen er en bofast næring som vil være svært viktig for å skape bærekraftige samfunn i fremtiden. Inngrepsfri natur vil få en superverdi og være svært attraktivt å oppleve fordi det vil være en global mangelvare, så ved å bevare så mye inngrepsfri natur som mulig vil man samtidig styrke reiselivet.

Hva er dine bærekrafts mål for vellykket reiselivsutvikling?

Reiseliv vil ha et unikt fortrinn til å utvikle fremtidsrettet økoturisme som satser på unike autentiske opplevelser, med kvalitet fremfor kvantitet. Dette vil gi et lavt fotavtrykk og er en god strategi for utvikling av reiselivet.

KULTUR:

Hva mangler av kultur og fritidstilbud i Sør-Varanger?

Sør-Varanger mangler en kulturell storstue som kan brukes av alle. Som kan være samlepunkt og yngleplass for scenekunst, musikk og andre utrykk. Samtidig så har Sør-Varanger svært gode og velutviklede kultur og fritidstilbud mye takket være frivilligheten.

Hva vil du prioritere når det gjelder kulturutvikling i sentrum, for unge og eldre?

Legge til rette for ett gratis bredt lavterskel kulturtilbud, som øvingslokale for band, dans og scenekunst .

HELSE OG OMSORG:

Hva skal til for å skape gode helse- og omsorgstjenester og tilbud for fremtiden?

Erstatte helseforetaksmodellen med en åpen og demokratisk forvaltningsmodell. Vi vil ha et offentlig fullfinansiert og folkestyrt helsevesen for å sikre likeverdige helsetjenester til alle. Sykehustjenester skal være velferd, ikke butikk. Sykehustilbud er infrastruktur og skal avgjøres politisk.

Elin Mathisen (SV)

UTDANNING OG OPPVEKST:

Hvordan sikrer du at de unge ikke flytter ut, eller at de flytter tilbake etter studier?’

Det må være mulig å skaffe seg utdanning uten å flytte, og det må være mulig å bygge videre på den utdanninga du har etter å ha fått noen år med arbeidserfaring.

Hvordan skal du få flere mennesker, også unge, til å flytte til Sør-Varanger?

Sør-Varanger har et rikt kulturliv, et variert tilbud innen idrett og stort potensiale for å bygge et variert næringsliv og et utvidet studietilbud. Det potensialet må vi utnytte. Tilgang på bolig til en overkommelig pris kan være tungen på vektskåla. Vi har foreslått leie til eie som ordning som kan få folk til å bli, men det kan også være annet.

BYPLAN OG VEKST:

Hva er det viktigste du vil gjøre først?

Få ferdigstilt byplanen. Gjøre sentrum attraktivt. De siste årene har det skjedd mye når det gjelder sosiale møteplasser utendørs. Krabben, sjakk og bordtennis på John Savios plass. Volleyballbane, lydanlegg i paviljongen og flytebrygge på førstevann. Dette er kjempeflott. For ikke å snakke om alt som skjer i Sandnes-Bjørnevatnområdet.

Vi må jobbe sammen med næringslivet for å skape vekst. Planavdelingen bør styrkes slik at det går fortere å behandle søknader.

Hva er det du ikke vil gjøre?

Utarme sentrumsområdene og ødelegge livsgrunnlaget for primærnæring og de sjeldne og sårbare artene vi huser her i kommunen.

Jeg vil ikke motarbeide de som prøver å få til noe her. Det skal være enkelt å få veiledning hos kommunen i en oppstartsfase.

REISELIV:

Hvordan vil du styrke reiselivet som næring?

Næringene må få en arena til å snakke sammen. Det må utvikles et helthetlig tilbud til de som kommer hit. Reiselivet må snakkes mer om og vi må være med som støttespillere.

Hva er dine bærekraftsmål for vellykket reiselivsutvikling?

Grønt og bærekraftig reiseliv. Vi må la aktørene få bruke naturen slik at den ikke kommer i konflikt med allerede eksisterende næringer. Det er et stort potensiale når det kommer til å vise fram kommunen vår og faktisk tjene penger på det.

KULTUR:

Hva mangler av kultur og fritidstilbud i Sør-Varanger?

Møteplasser for ungdom i videregående skolealder, som for eksempel mekkeverksted for ungdom og øvingslokaler for de som ønsker å spille i band.

Hva vil du prioritere når det gjelder kulturutvikling i sentrum, for unge og eldre?

Offentlige bygg skal være gratis og tilgjengelig for barn og unge. Felles møteplass for eldre, gjerne i samhandling med unge. Bevare og styrke basen for ulike aktiviteter.

HELSE OG OMSORG:

Hva skal til for å skape gode helse- og omsorgstjenester og tilbud for fremtiden?

Hele og faste stillinger til alle som ønsker det. Vi må sørge for at vi har nok folk i omsorgstjenestene slik at de ansatte ikke sliter seg ut. Vi må få på plass strukturer slik at vi bruker pengene riktig og ikke til kommersielle aktører.

Hva må gjør du for å lykkes?

Man må se på hva man kan gjøre med allerede eksisterende bygningsmasser. Det skal være like gode tilbud til alle uansett hvor du bor i kommunen. Løsningen er ikke å kutte i tilbud men å ta med ideelle og frivillige aktører inn i eldreomsorgen.

NÆRING:

Hva SKAL du lykkes med som ordfører for å skape vekst og utvikling innen næring og industri?

Utvikle havna, og implementere en havnpromenade som er satt i sammenheng med resten av sentrum. Vi skal lykkes med å videreutvikle den satsinga som allerede er her innen utdanning. Her er det et stort potensial enda.

Det er spådd en befolkningsvekst på under to prosent de neste 30 årene. Hva skal du gjøre for å skape sterk vekst i Sør-Varanger?

Det blir summen av det vi har vært innom i punktene over. Gode arbeidsvilkår, full barnehagedekning, tilgang på bolig og regulerte tomter, rikt kulturliv og et variert arbeidsmarked. Og så må vi ha lavere flypriser. Kanskje det må være neste skritt i å styrke tiltakssonen.

Guro Brandshaug (Ap)

UTDANNING OG OPPVEKST:

Hvordan sikrer du at de unge ikke flytter ut, eller at de flytter tilbake etter studier?

Et viktig spørsmål de unge må hjelpe oss å finne svar på. Vi trenger et helhetlig fundament med lokale utdanningstilbud, kobling med næring- og arbeidsliv, boligmarked for unge, aktivitetstilbud og møteplasser med urbane kvaliteter, og privatøkonomiske virkemidler. Mest av alt: trivsel, optimisme og fremtidstro!

Hvordan skal du få flere mennesker, også unge, til å flytte til Sør-Varanger?

Mye både må og kan vi gjøre lokalt. Samtidig står vi i en krevende situasjon med stor fraflytting fra nord og distriktene. Vi trenger derfor et samspill med nasjonale myndigheter for å sikre befolkningsvekst og fremtidsmuligheter i Sør-Varanger som også de unge tror på. Det vil jeg jobbe for!

BYPLAN OG VEKST:

Hva er det viktigste du vil gjøre først?

Noe av det viktigste kan også være det enkleste, nemlig å gjøre det penere og mer velstelt i sentrum. Samtidig har vi noen større løft, som åpning mot havet med havnepromenade, trafikksikkerhet med gangveier, bevaring av grøntareal, leke- og samlingsplasser for barn, og boligutvikling med fortetting og sentrumsnære leiligheter.

Hva er det du ikke vil gjøre?

Unngå å flytte aktiviteter ut av sentrum i for stor grad, men heller legge til rette for at næringsliv og handel foretrekker å være i sentrum.

REISELIV:

Hvordan vil du styrke reiselivet som næring?

Det er behov for større reiselivsprosjekter som vil skape ringvirkninger og mer aktivitet for mindre bedrifter og hele næringen. Utfordringen er investeringskapital, noe som må løftes politisk nasjonalt. Kommunen må utbedre lokal infrastruktur som skilting og annen tilrettelegging for besøkende.

Hva er dine bærekrafts mål for vellykket reiselivsutvikling?

Dette er ivaretatt gjennom merket som Bærekraftig reisemål. Sør-Varanger kommune og reiselivsnæringen har forpliktet seg til å jobbe etter nasjonale bærekrafts kriterier. Til neste år skal Sør-Varanger re-sertifiseres, og målet er fortsatt merket som Bærekraftig reisemål.

KULTUR:

Hva mangler av kultur og fritidstilbud i Sør-Varanger?

Vi har en stor profesjonell kunst og kulturnæring, en fantastisk kulturskole (som må styrke tilbudet i distriktene), og et idretts- og fritidstilbud med imponerende bredde. Målet bør være å ivareta og styrke alt vi allerede har fått til, og samtidig spille på lag for nye tilbud som Andedammen og frisbeegolf.

Hva vil du prioritere når det gjelder kulturutvikling i sentrum, for unge og eldre?

Støtte opp om det lokale kunst og kulturlivet, og legge til rette for sentrumsnære møteplasser med urbane kvaliteter. Jobbe for et Saviomuseum i sentrum. Ta fram igjen gamle planer for utvikling av samfunnshuset, med mulighet for økt aktivitet med lavterskeltilbud for barn og unge, ungdom og voksne.

HELSE OG OMSORG:

Hva skal til for å skape gode helse- og omsorgstjenester og tilbud for fremtiden?

Vi har et godt helse og omsorgstilbud, men store utfordringer med å fylle faste stillinger. Vi kan ikke kutte oss til bedre tjenester, men må prioritere enda bedre ivaretakelse av de ansatte og satse stort på rekrutering. Oppgavedeling og bruk av teknologi må jobbes med nedenfra og opp. Vi må også starte planlegging av nytt helsebygg.

NÆRING:

Hva SKAL du lykkes med som ordfører for å skape vekst og utvikling innen næring og industri?

Det viktigste er tilgang på næringsareal, kapital og kraft. Vi må beslutte og gå videre. Gjennomføringsevne og handlingskraft handler om å unngå omkamper som hindrer framdrift. Vi må styrke planavdelingen, og bedre samspillet med næringslivet gjennom økt kapasitet. Vi trenger forutsigbar politikk som skaper utvikling..

Det er spådd en befolkningsvekst på under to prosent de neste 30 årene. Hva skal du gjøre for å skape sterk vekst i Sør-Varanger?

Jeg vil skape optimisme! Ved å løfte næringslivet med flere private arbeidsplasser, styrke kommuneøkonomien for fortsatt gode velferdstilbud i hele livsløpet, boligutvikling og -tilpasning der folk ønsker å bo, by forskjønning og sentrumsutvikling, gode møteplasser og aktivitetstilbud i hele kommunen, og styrket samspill med frivilligheten.

Kurt Pasvikbamsen Wikan (Sp)

UTDANNING OG OPPVEKST:

Hvordan sikrer du at de unge ikke flytter ut, eller at de flytter tilbake etter studier?

Regjeringen har kommet med tiltak for å få unge til å flytte tilbake, gratis barnehage, større Finnmarksfradrag og større nedskrivning av studielån. Dette kan bety at flere unge ser på mulighet til å flytte tilbake. Senterpartiet mener at det er viktig å se på at vi har utdannelse i Sør-Varanger som ungdommen vil ha, de må tas med på råd hva de ønsker.

Hvordan skal du få flere mennesker, også unge, til å flytte til Sør-Varanger?

Senterpartiet mener vi må legge tilrette for bolyst, og gjøre oss attraktive for unge. Det bør komme en kampanje på alle de nye tiltakene i tiltakssonen, så man vet om de i hele Norge. Senterpartiet mener at vi må bli flinkere å framsnakke kommunen vår, også tilflyttere som ønsker å flytte hit sjekker på sosiale medier hvordan tilstanden i kommunen er.

BYPLAN OG VEKST:

Hva er det viktigste du vil gjøre først?

Senterpartiet vil bygge industriområde på slambanken dette har høy prioritet. Vi vil også videreføre E6 på vestsiden av Langfjorden til slambanken, bru over Langfjorden og tunnel inn til byen. Da vil vi få tungtrafikk bort fra Solheimslia og Pasvikveien og det gatene vil bli attraktive boligområder. Senterpartiet mener det er viktig at vi beholder dagens Strømmen bru.

Hva er det du ikke vil gjøre?

Senterpartiet vil ikke legge ned skoler og ikke stoppe unge som vil etablere seg i distriktene

REISELIV:

Hvordan vil du styrke reiselivet som næring?

Senterpartiet mener det er viktig med både store å små reiselivsbedrifter, og vil stimulere til at grundere satser på reiseliv også småskala. Med mange små tiltak kan vi legge tilrette for reiselivet. Senterpartiet mener tynning av vegetasjon ved utsiktspunkter og brøyting om vinteren på naturlige stoppepunkter må prioriteres. Masterplan for reiseliv er ett godt hjelpemiddel.

Hva er dine bærekraftsmål for vellykket reiselivsutvikling?

Senterpartiet mener at bærekraftig reiseliv fokuserer ikke bare på fordelene for de reisende, men også reiselivets innvirkning på mennesker på stedene som besøkes, og for verdiene i natur, kultur og lokalsamfunn. Bærekraftig reiseliv strekker seg litt lengere enn kortsiktige prioriteringer.

KULTUR:

Hva mangler av kultur og fritidstilbud i Sør-Varanger?

Vi har ett utrolig mangold av kultur og fritidstilbud i vår kommune, Senterpartiet vil etablere samisk språk og kultursenter i Kirkenes. Senterpartiet vil være en pådriver for å få en ishall i kommunen, dette har det vært jobbet med i mange år, og det er nødvendig og få til. Senterpartiet vil jobbe for ett lavterskel idrettstilbud og fritidsaktiviteter for alle barn og unge.

Hva vil du prioritere når det gjelder kulturutvikling i sentrum, for unge og eldre?

Senterpartiet vil opprettholde kulturskolen minst på dagens nivå, vi må beholde og kanskje opprett flere møteplasser, både for aktivitet og sosialt samvær.

HELSE OG OMSORG:

Hva skal til for å skape gode helse- og omsorgstjenester og tilbud for fremtiden?

Senterpartiet vil ha heldøgns omsorgstilbud, også ute i distriktene, dette for at mange eldre vil bo hjemme lengst mulig, Senterpartiet vil 4 doble satsningen på grønn omsorg og inn på tunet tjenester som ett alternativt tilbud. Det er viktig at eldre også har en positiv hverdag. Senterpartiet mener at beredskapen må økes, fast bemanning av legehelikopter og ferdigstilling av helikopterlandingsplass.

NÆRING:

Hva SKAL du lykkes med som ordfører for å skape vekst og utvikling innen næring og industri?

Senterpartiet sier ja til gruvedrift det er ønskelig med underjordsdrift drift, Senterpartiet jobber med ett prosjekt opp mot storting og regjering om en ny industri ved Kimek, om vi lykkes med dette så vil vi styrke Kimek og arbeidsplassene. Senterpartiet vil stimulere til vekst i småbedrifter i hele kommunen. Senterpartiet mener at det er viktig at vi får realisert havneplanene,

Hva skal du gjøre for å skape sterk vekst i Sør-Varanger?

Senterpartiet mener at trygge faste arbeidsplasser er viktig og at vi får realisert havneutbygging og industriområder, Senterpartiet mener at Sør-Varanger kommune må bli en JA kommune som ser ønsker alle store som små etableringer velkommen. Senterpartiet er veldig opptatt av at det skal være mulig å bygge å bo i hele kommunen derfor er det viktig at vi legger tilrette for boligbygging.

Sten Egil Johansen (V)

UTDANNING OG OPPVEKST:

Hvordan sikrer du at de unge ikke flytter ut, eller at de flytter tilbake etter studier?

Fremme økonomisk vekst og entreprenørskap ved å legge til rette for små bedrifter og innovasjon. Sikre tilgang og oppfordre til høyere utdanning og livslang læring. Ta vare på naturen og legge til rette for en så skånsom bruk av den som mulig.

Hvordan skal du få flere mennesker, også unge, til å flytte til Sør-Varanger?

Legge til rette for et åpent og inkluderende samfunn der man framhever mangfold og individuelle rettigheter. Investerer i offentlig infrastruktur som helsevesen, utdanning, transport og offentlige rom som er spennende. Stryke de frivillige slik at alle har muligheter til å delta. Være på framfoten ang miljøvennlige løsninger og grønn teknologi. Dette er spesielt viktig for de unge.

BYPLAN OG VEKST:

Hva er det viktigste du vil gjøre først?

Lage en langsiktig plan som involverer hele lokalsamfunnet der bærekraftige løsninger som fremmer miljøvern, sosial inkludering og bærekraft skal ligge i bunnen. Bygget et lag som sammen trekker i samme retning.

Hva er det du ikke vil gjøre?

Sittet på gjerdet å vente.

REISELIV:

Hvordan vil du styrke reiselivet som næring?

Legge til rette for at de kan komme med innspill om deres behov og at de blir hørt. Dette kan reiselivet bedre selv enn jeg som politiker.

Hva er dine bærekraftsmål for vellykket reiselivsutvikling?

Det er å reduserer miljøpåvirkningen ved å redusere avfall og utslipp, bevare naturressursene og styrke bevarings innsatsen. Strenge krav til næringen.

KULTUR:

Hva mangler av kultur og fritidstilbud i Sør-Varanger?

Til å være et så lite sted er jeg imponert over hva man får til, lavterskel tilbud der integrering er hovedtema.

Hva vil du prioritere når det gjelder kulturutvikling i sentrum, for unge og eldre?

Legge til rette for et åpent og inkluderende lokalt samfunn der man framhever og løfter fram mangfoldet. Fremme kulturell utvikling og samarbeid med litt fokus mot Finland/Sverige. Biblioteket. Kulturelle aktiviteter for eldre beboere, dette inkluderer eldreomsorg og aktiviteter.

HELSE OG OMSORG:

Hva skal til for å skape gode helse- og omsorgstjenester og tilbud for fremtiden?

Øke satsingen, ikke som nå. Kutt, kutt.

NÆRING:

Hva SKAL du lykkes med som ordfører for å skape vekst og utvikling innen næring og industri?

Redusere byråkratiske hindringer, sørge for at vi ikke er avhengig av en enkel bransje. Legge til rette for økt kompetanse gjennom utdannelse, støtte livslang læring. Jobbe mot sentrale myndigheter for å få dem til å forstå at vi trenger investeringer i infrastruktur. Gjør Sør-Varanger kommune best mulig på teknologi og endringsvillighet.

Det er spådd en befolkningsvekst på under to prosent de neste 30 årene. Hva skal du gjøre for å skape sterk vekst i Sør-Varanger?

Lansere en kampanje som inviterer verden til å oppdage vårt unike sted, med vakker natur, spennende kultur og vekstpotensial i næringslivet. Fremme teknologisk innovasjon som gjør bruk av vårt arktiske miljø, inkludert muligheter innen grønn energi, bærekraftig turisme og arktisk forskning."Lokal Stjerneskudd": Støtte unge entreprenører og lokale bedrifter for å skape arbeidsplasser.

Tore Fredrik Nilsen (Frp)

UTDANNING OG OPPVEKST:

Hvordan sikrer du at de unge ikke flytter ut, eller at de flytter tilbake etter studier?

Legge til rette for at de har de fritidsaktivitetene som gjør at de velger å komme tilbake til hjemplass etter endt utdanning . Det kan være sport, kultur, friluftsliv ,snøscooter, fiske og lignende. I tillegg til gode lærlingeordninger og arbeidsplasser.

Hvordan skal du få flere mennesker, også unge, til å flytte til Sør-Varanger?

Litt av det samme, ha gode tilbud på aktiviteter som gjør oss mer attraktive. At vi har gode incentivordninger som fri barnehage , nedskrivning av lånekassen og lignende er viktig. Bygge gode boliger/leiligheter for våre forsvarsansatte i sentrum av Kirkenes. Hvert år kommer det unge og friske forsvarsansatte til vår kommune, bor de godt og sentralt så kommer samboere etter.

BYPLAN OG VEKST:

Hva er det viktigste du vil gjøre først?

Masternes og Øfas sine planer om bygging av avfallsstasjon midt i vår lille by nede på Storhaugens østside bør stoppes og flyttes ut til Høybukta vest. Og flokker med åtselfugler vil flytte etter, samt enda mindre tungtrafikk i vår by. Få restartet Statens vegvesen sine planer om ny E6 med gangveier til hurtigrutekaia..

Hva er det du ikke vil gjøre?

Innføre parkeringsavgift, liker vår frie parkering på våre parkplasser.

REISELIV:

Hvordan vil du styrke reiselivet som næring?

Legge til rette og stille krav til de dyktige aktører vi allerede har i vår kommunen vår. Mer aktivitet skaper gode ringvirkninger for kommune kassa.

Hva er dine bærekraftsmål for vellykket reiselivsutvikling?

Føre en effektiv klima- og miljøpolitikk fri for politiske symboler, basert på aktiv bruk og forvaltning fremfor kun vern av vår vakre natur.

KULTUR:

Hva mangler av kultur og fritidstilbud i Sør-Varanger?

Vi mangler en ordentlig fotballhall lik den som er i Alta og Hammerfest, Barentshallen som er bygd 5 meter for kort, 3 meter for lav og 5 meter for smal, burde huset Turnforeningen og andre mindre idretter som mangler lokaler. Svanhovd burde fått gått videre med sine planer om en 9 hulls golfbane oppe på Svanvik. Golf er en aktivitet for alle aldre, se hva dem har fått til i Vestre Jakobselv.

Hva vil du prioritere når det gjelder kulturutvikling i sentrum, for unge og eldre?

Føler vi ikke mangler så veldig mye, men flere eldreboliger sentralt bør være et mål.

HELSE OG OMSORG:

Hva skal til for å skape gode helse- og omsorgstjenester og tilbud for fremtiden?

Sør-Varanger Frp vil avhende Wesselborgen, Tangenlia og Prestøyhjemmet for et samlet stort sykehjem opp på Skytterhusfjellet. (som Altamodellen).Tangenlia og Prestøyhjemmet bygges om til eldreboliger.

NÆRING:

Hva SKAL du lykkes med som ordfører for å skape vekst og utvikling innen næring og industri?

God økonomisk styring er avgjørende for vekst og utvikling. Tilrettelegge for at «steinørken» nede i Havneveien blir lagt ut som egnede næringstomter. De havnerelaterte aktiviteter som området er øremerket for flyttes til Høybukta vest.

Det er spådd en befolkningsvekst på under to prosent de neste 30 årene. Hva skal du gjøre for å skape sterk vekst i Sør-Varanger?

Trenger vi å bli så mange flere enn cirka 10.000 som nå?

Magnus Mæland (H)

UTDANNING OG OPPVEKST:

Hvordan sikrer du at de unge ikke flytter ut, eller at de flytter tilbake etter studier?

Gjennom at vi blir mulighetenes kommune! En kommune som vibrerer av aktivitet og opplevelser. At man har det bra på jobb, og kan velge mellom mange jobber. At vi har et mangfold av opplevelser etter jobb, og at vi er et paradis for småbarnsforeldre.

Hvordan skal du få flere mennesker, også unge, til å flytte til Sør-Varanger?

Vi må få flere barnefamilier hit. Trygge barnehager med nok bemanning, og jobbe hardt for løpende inntak. Kommune, stat, fylke og næringsliv må samarbeide om rekruttering og markedsføring. Man flytter etter jobb og opplevelser, vi må gi det beste.

BYPLAN OG VEKST:

Hva er det viktigste du vil gjøre først?

Det viktigste er å få fart i planlegging og implementeringen av planverk. Det må være enkelt og smidig å gjøre noe. Vi må alltid lete etter grunner til å si ja. Planverk krever kompromisser for å kunne være forutsigbar over flere perioder. Det kreves klok politisk håndverk.

Hva er det du ikke vil gjøre?

Prioritere ned planverk. Arealplanen, byplanen, havneutvikling som sentrumsutvikling og kystsoneplanen er viktigst. Hvis det ikke kommer på plass så har vi utfordringer. Politikk handler om å prioritere.

REISELIV:

Hvordan vil du styrke reiselivet som næring?

Reiselivet vil trenge avklaringer gjennom arealplanen. Vi må legge til rette for mer næringsliv, samtidig som vi tar vare på reiselivet lever. Jeg vil være med på reisen til Finland, og samarbeidet som vi kan få til.

Hva er dine bærekraftsmål for vellykket reiselivsutvikling?

Ren energi er viktig. Hvis vi får cruiseanløp så må vi kunne gi ren energi. Jeg bærer prinsippet om at det som er bra for turisten, også skal være bra for innbyggeren.

KULTUR:

Hva mangler av kultur og fritidstilbud i Sør-Varanger?

Vi har rundt 80 foreninger i Sør-Varanger. Frivilligheten er jo helt enorm. Vi mangler flere arenaer både for organisert og uorganisert aktivitet. Det skapes i samarbeid med ildsjelene. Pumptracken i Bjørnevatn betyr like mye som en krøllgressbane.

Hva vil du prioritere når det gjelder kulturutvikling i sentrum, for unge og eldre?

Ofelas, Ritz og Samfunnssalen er også kulturscener! Ritz er en institusjon for unge som vil på byen, og Ofelas er et fantastisk nytt bidrag. Jeg vil at alle cafeer, utesteder og butikker i sentrum brukes mer. Både av amatører og profesjonelle.

HELSE OG OMSORG:

Hva skal til for å skape gode helse- og omsorgstjenester og tilbud for fremtiden?

En verdig eldreomsorg krever at strukturen og organiseringen endres. Vi må planlegge og bygge et større helsehus som samler helsekompetansen. Den største mangelvaren i dag og i fremtiden vil være folk. Samarbeid og velferdsteknologi er en nøkkel.

NÆRING:

Hva SKAL du lykkes med som ordfører for å skape vekst og utvikling innen næring og industri?

Tomter til industri og næringsliv er viktigst. Vi vil si ja til næringslivet, og vi skal bli en stormakt innen alt i havet. Det skal være enklere å få svar, og det skal være raskere saksbehandling. Mer strøm og linjer er et premiss.

Det er spådd en befolkningsvekst på under to prosent de neste 30 årene. Hva skal du gjøre for å skape sterk vekst i Sør-Varanger?

Det er ikke ett tiltak som er viktigst, men summen av tiltak. Vi skal skape et mangfold av jobber, boligtyper og få frem alle de fantastiske opplevelsene vi har i Sør-Varanger. Trygg styring vil gi trygge tjenester. Bolyst skapes av ildsjeler!

Rettelse: I første versjon av denne saken var svarene fra Frp's ordførerkandidat ikke kommet med ved en beklagelig feil. DET er nå rettet opp. Feilen medfører dessverre at svarene til Tore Fredrik Nilsen ikke kom med i papirutgaven som gikk i trykk før feilen ble oppdaget.