Kjernen i Høyres skolepolitikk er at alle mennesker er forskjellig, og alle elever er forskjellig. Derfor kan ingen bli behandlet likt. Alle skoler og lokalsamfunn er ulike, derfor vil ikke Høyre detaljstyre lærere og skoler. Det er læreren selv som vet best hvordan elevene lærer best. I Sør-Varanger har det for det meste vært diskutert skolestruktur, nå må vi begynne å diskutere innholdet i skolen.

Jeg er utdannet lærer, men har kun jobbet som lærer i ett år. Jeg er et typisk eksempel på lærerne som er utenfor læreryrket. Da jeg hadde min første jobb som lærer på gamle Sandnes skole kom jeg inn med en holdning om at kunnskapspress var det aller viktigste. Det mener jeg ikke i dag. Nå mener jeg at det viktigste er at man holder elevene motiverte, at alle føler mestring og at ungene er lykkelige og trygge. Dyktige lærere med god utdanning er den viktigste faktoren i skolen. Derfor må vi fortsette med videreutdanning av lærere ,og vi må lytte til våre erfarne lærere når vi lager politikk.

Det er fortsatt for mange i skolen som sliter med å lese, skrive og regne. Rundt én tredjedel starter på ungdomsskolen uten å kunne lese og skrive skikkelig. Vi må ha som mål å være en foregangskommune i lesing, skriving og regning. De som trenger mest hjelp i skolen må løftes betydelig, og det handler ikke bare om penger, men også hvordan vi organiserer oss. Sør-Varanger har tidligere brukt betydelig mer ressurser på spesialundervisning enn andre kommuner, men har gjort grep som har sørget for en lavere andel. Det viser at vi har sterkere skoler som klarer å omstille seg. Vi lokalpolitikere må derimot mer på banen!

Hvert år skal kommunestyret behandle en rapport om utviklingen i skolen. Alt fra resultater fra nasjonale prøver, til eleverundersøkelser og foreldreundersøkelser. Når vi vet at elevtallet vil gå enda mer ned fremover, så er det enda viktigere enn før at vi tar beslutninger som fører til en bedre skole. Vi kan ikke bruke penger vi ikke har. I tillegg vil de være mangel på fagfolk i fremtiden. Vi må ta vare på det beste fra hver skole, og få et tettere samarbeid. Prinsippet om lærerens frihet og skolenes handlefrihet er grunnpilaren, men vi må lære mer av hverandre og jobbe med det vi vet fungerer.

Når politikere har meninger om skole så snakker man som regel kun om læreren, men skole/hjem-samarbeidet er like viktig. Foreldrenes holdning til skolen smitter over på ungene. Da jeg gikk på lærerskolen og tok fordypning i matematikk så ble det tatt opp gjentatte ganger at man som voksen aldri måtte si at man selv slet med matematikken. Slike holdninger smitter lett over på barn som da kan tro at "i min familie er det normalt å være dårlig i matematikk". Og når det er utfordringer så må dialogen med lærer og skolen være god. Læreryrket er tøft og det er store forventninger til lærerne. Da må vi sammen gjør alt vi kan for at lærere skal lykkes best mulig i jobben sin.

Lesing, skriving og regning er et fundament, men vi må også løfte den digitale kompetansen blant våre elever. Man vil sannsynligvis jobbe med en datamaskin i fremtiden også, og elementære kunnskaper i alt fra word til excel vil gjøre deg mye mer effektiv. I en fremtid med færre arbeidere, så må vi gjøre jobben fortere. Vår digitale kompetanse må opp i dag, og bli enda høyere i fremtiden.

Høyres fokus i neste kommunestyreperiode vil være å løfte de som trenger hjelpen mest i skolen, vi vil ha mer samarbeid i skoleverket og vi vil stille krav til resultater. Vi skal bli en foregangskommune i lesing, skriving og regning. Og vi må løfte den digitale kompetansen.

Fundamentet for vår politikk vil alltid være forskning og fagkompetanse. Det er læreren som kjenner eleven best, og det er vi foreldre som har hovedansvaret for vårt barns oppdragelse. Vi skal forandre for å bevare det beste i Sør-Varanger Skolen!