Folk i Sør-Varanger skal ha en trygg og anstendig helårsjobb å gå til. Dette er arbeiderbevegelsens viktigste svar for å bidra til befolkningsvekst og mot fraflytting i Sør-Varanger. For oss er arbeid til alle og anstendig lønn alltid nummer en!

Vi ønsker å sørge for at kommunen skal være en trygg, seriøs og god arbeidsgiver. Verdiene åpenhet og tillit skal ligge til grunn, og våre ansatte skal bli hørt og tatt på alvor. Vi aksepterer ikke ulovlig eller urimelig forskjellsbehandling på bakgrunn av religion, politisk oppfatning, etnisitet, hudfarge, funksjonsevne, kjønn eller seksuell orientering.

For oss er det viktig med et seriøst og organisert arbeidsliv, med en sterk fagbevegelse. Sør-Varanger Arbeiderparti vil i samarbeid med fagbevegelsen styrke trepartssamarbeidet og videreføre den norske modellen med et sterkt og forpliktende innhold.

Som offentlig innkjøper har kommunen en nøkkelrolle med å bekjempe sosial dumping og svart arbeid. Der ønsker vi å bruke innkjøpsmakta og stille krav til leverandører og underleverandører om tariffavtaler, skatteattest, gode og sikre arbeidsforhold og at man har lærlinger. Vi vil ikke akseptere at leverandører og underleverandører til kommunen, benytter arbeidskraft på vilkår som er i strid med norske verdier om et ryddig og anstendig arbeidsliv.Grunnleggende velferdstjenester skal ikke privatiseres eller gjøres til forretning. De ansatte og mottakere av tjenestene er ikke en vare.

Dermed må vi sikre at tillitsvalgte har innsynsrett hos leverandører og bemanningsforetak ved inngåtte anbud med det offentlige.

Vi vil arbeide for at det tilrettelegges for at lokale kan både vinne anbud, og være underleverandører. Kommunen må samtidig ha bestemmelser som begrenser bruk av underentreprenører i forbindelse med utlysing av offentlige anbud innenfor bygg- og anlegg og innenfor kjøp av varer og tjenester.

Vi skal bygge det nye grønne Sør-Varanger og er avhengig av fagarbeideren. Finnmark er det fylket som har størst vekst i utdannelse av fagarbeidere. Å satse på yrkesfag og bidra til flere læreplasser på lag med andre offentlige aktører og privat næringsliv er nøkkelen.

Undervisning om arbeidslivet i skolen må styrkes og det må satses på yrkesmesser og yrkesfaglige retninger etter næringslivets behov.

Markedet skriker etter kompetanse. Mange stillinger har nærmest faste sykluser der personal må re-rekrutteres, enten på grunn av slitasje på personalet grunnet underbemanning/sykefravær, eller som følge av ekstern rekruttering rett fra utdanning der en ledig stilling i Sør-Varanger var et perfekt springbrett. Vi sliter med å få beholde kompetanse, og vi sliter med å skape kompetanse når vi ikke kan være vertskap for utdanning av personalet vi trenger. Med både Teknisk fagskole og UIT på plass har vi forutsetninger for å få høyere utdanning her hjemme. Er det noe Covid19 har lært oss så er det at fjernundervisning er høyst gjennomførbart, vi har derfor muligheter for å kunne tilby hele eller større deler av de fleste studier uten å måtte flytte. Det er viktig at disse utdanningsinstansene blir her og får utvikle tilbudet sitt, at de fortsetter å tilpasse tilbudet slik at vi har nøyaktig den kompetansen vi trenger i fremtiden.

Kommunen som en offentlig aktør skal bidra til at alle som kan, får bidra i arbeidslivet. Både gjennom kommunen, men også andre offentlige aktører og næringsliv. De som kan arbeide skal få lov til, og bør arbeide. Derfor ønsker vi offentlige tilrettelagte arbeidsplasser og vil jobbe for at kommunen må ha en rekrutteringsstrategi for mennesker med funksjonsnedsettelse i samarbeid med lokalt næringsliv. Vi vil samarbeide tettere med Nav om tilrettelegging for sykemeldte arbeidstakere. Selv om man er syk, er man ikke nødvendigvis ubrukelig eller en byrde og har masse kompetanse igjen. Kanskje er det oppfriskning av kompetanse som må til. For å få flyktninger i arbeid er språkopplæring, godkjenning av kompetanse og opplæring i norsk arbeidsliv viktig. Det å ha en jobb gjør at innbyggere føler seg inkludert i samfunnet og kan bidra til felleskapet.

Trygghet med 100% stillinger og helårlige arbeidsplasser, og en flott kommune med lys mellom husan sikrer at færrest mulig pendler inn til kommunen. For å bygge lokalsamfunn trenger vi alle folk, boende her.