Fylkesrådmannens budsjettforslag for 2017 og økonomiplan 2017 - 2020 er nå klart, og behandles først i fylkesutvalget tirsdag. Finnmark fylkeskommunes totale budsjett utgjør i overkant av to milliarder kroner. Videregående opplæring og samferdsel utgjør om lag 80 prosent av volumet i budsjettet.

Fagopplæring og internasjonalisering

Fylkestinget behandlet i juni en egen sak om satsninger framover. Her ønsker fylkesrådmannen å prioritere mer midler til fagopplæring og internasjonalisering i 2017.

- Fagopplæringsbudsjettet øker som en følge av at vi tegner flere lærekontrakter i Finnmark. Dette er flotte nyheter for Finnmark, ettersom dette sikrer oss god tilgang på kvalifisert arbeidskraft i framtida, sier fylkesrådmannen i en pressemelding.

Finnmark fylkeskommune overtar også lederskapet i både Barentssamarbeidet og Nordkalottsamarbeidet i 2017, noe som fører til 1,8 millioner kroner årlig i økte kostnader i en toårsperiode.  

- Finnmark vil her ta ledersetet i to av de viktigste internasjonale samarbeidsforaene vi har her i nordområdene. Dette er en viktig anledning for oss til å drive folk-til-folk-samarbeid, samtidig som vi skal bruke dette til nærings- og regionalutvikling i Finnmark, sier Ruud videre.

Fylkesrådmannen kan også fortelle at alle i aldersgruppa 12-19 år i Finnmark nå får tilbud om å kjøpe et subsidiert månedskort til 250 kroner per måned. For dette vil ungdommene få lov til å reise ubegrenset med fylkeskommunens busser og hurtigbåter. - For å finansiere dette foreslår vi å justere skoleskyssgrensa for videregående elever til lovens krav om seks kilometer.

Store investeringer

Finnmark fylkeskommune har de siste årene hatt et høyt investeringsnivå, hvor både veien over Ifjordfjellet og pågående ombygging og nybygg ved Alta videregående har vært store prosjekt.

- Vi vil ha en høy investeringstakt også i 2017, for blant annet å fortsette arbeidet ved Alta videregående, som er et prosjekt på totalt i overkant av 400 millioner kroner. Vi vil også bygge flere nye kombikaier i vest, totalt i fireårsperioden bygger vi kaier for over 57 millioner kroner, sier Ruud.

- I 2017 vil vi også starte et forprosjekt på EPC-kontrakter. Vi har lenge hatt et grønt fokus med ENØK-investeringer, men skal nå se på nye måter å jobbe innen energiøkonomisering i samarbeid med KS. Dette har vi stor tro på at kan gjøre Finnmark fylkeskommune til en offentlig organisasjon som leder an innen grønne satsninger.

Fylkesutvalget behandler budsjett og økonomiplan tirsdag 22. november. De endelige vedtakene gjøres av fylkestinget 8. desember.