Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har gitt AS Oscar Sundquist driftskonsesjon for uttak av grus og sand i Hallonenåsen.

Konsesjonsområdet har et areal på rundt 250 dekar og har vært regulert til område for grustak siden 1983. I henhold til mineralloven krever samlet uttak av mineralforekomster på mer enn 10.000 m³ masse og ethvert uttak av naturstein, driftskonsesjon fra DMF.

DMF har vurdert årsregnskap med styrets årsberetning og noter for siste to år. Ut ifra de gitte opplysningene vurderer DMF at bedriften er økonomisk skikket.

Etter søknaden har DMF har samtidig vurdert kompetansen i bedriften til å være tilstrekkelig for drift av forekomsten.

"Da uttaksvirksomheten kan påvirke landskapet og det biologiske mangfoldet i Sandneselva, har DMF vurdert at det er hensiktsmessig å tilføre konsesjonsområdet et 30-metersbelte langs elva", heter det i deler av vedtaket fra DMF.