Styret i Barentshallene KF har en langtidsplan for investeringer. Her har vi signalisert at vi trenger et oppvarmet verksted for tråkkemaskin og lager for alt vårt parkutstyr. Vi har også motorsager, ryddeutstyr og gressklippere og lignende som skal vedlikeholdes.

Nåværende styre har tatt initiativ til å se på muligheten for at pumpehuset ved Førstevann kan være et slikt egnet bygg. Med tanke på plasseringen er dette en god plassering for logistikk. Tråkkemaskin vil da være rett ved lysløypa og parkutstyret nært områdene med flest oppdrag.

Vi har hatt en god og konstruktiv dialog med dagens eiere av pumpehuset. Nå har vi inngått en kortsiktig leieavtale med mulighet for kjøp av bygget fra 2020. Et kjøp må eventuelt godkjennes og finansieres av kommunestyret.

Styret i Barentshallene KF rulleres etter samme takt og til samme tid som kommunestyreperioden. Dagens politiske valgte styret består av folk fra Ap og SV. Det betyr at nåværende styre avslutter sitt arbeid nå. Så håper vi at det nye styre vil jobbe videre med prosjektet slik at man ved behandling av neste års budsjett kan se på muligheten til å sette av midler til kjøp av selve bygget.

Målet med dette bygget er langt mer enn et verksted. Onsdag vedtok kommunestyret planprogrammet for en byplan for Kirkenes. Området rundt Førstevann er definert innenfor dette planområdet. Vi ser for oss at man gjennom kommunalt eierskap av pumpehuset har en stor mulighet til å utvikle området rundt Førstevann til noe langt mer enn det er i dag. Til fellesskapets beste.

Med fremtidige boliger ved direktørboligen, i Førstevannslia over lysløypa, Skytterhusfjellet og sykehuset er det mange som vil kunne ha dette området som en del av sitt uteareal.

I tillegg til verksted/lager kan bygget brukes til omkledningsrom for badende, ubetjent utleiested for utstyr, utleie av instruktører, offentlig toalett og drikkefontene er noe av muligheten. I et lengre perspektiv kan ett godt parkareal for rullestolbrukere etableres langs Førstevann.

Benker, søppeldunker, beplantninger og annen tilrettelegging er de viktig. Det kan bygges sti for rullestol langs vannkanten, stupebrett, badestrand, utsiktspunkt, fiskeplasser, utleie av kanoer/kajakk/robåter/kite osv.

Kanoer/kajakker vil med litt tilrettelegging kunne brukes på Førstevann, Andrevann, Tredjevann og Prestvannet. Et enormt stort område. Hva med en brygge ved sykehuset?

Personlig er jeg opptatt av at man forsøker å jobbe videre med prosjektet og at man i kommende planprosess prøver å ta med noen av disse ideene. Så må en fremtidig investering utover kjøp av pumpehuset kunne sees i et 5–6 års perspektiv. Jeg har luftet denne ideen internt i Arbeiderpartiet. Her er man veldig positiv til å dra disse tankene videre.

Jeg vil derfor utfordre alle partier til å være med å dra dette fram til et egnet beslutningsgrunnlag.

Spesielt vil jeg utfordre det nye styret, som vil være ansvarlig for å utarbeide et egnet beslutningsgrunnlag til kommunestyret. Ideen er så god at den ikke bør dø ut uten nærmere utredning.

Dette prosjektet vil være en reell satsing på bolyst i en kommune som har som ambisjon om å vokse og helt i tråd men vedtatte kommunedelplanen for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv.

Jarle Olsen
Styreleder i Barentshallene KF
7.-kandidat for Sør-Varanger Ap