• Anne Lill Haabeth

    Arkivfoto: Yngve Grønvik

Arbeidsgruppa for underjordsdrift ønsker at våre politikere og innbyggere skal være oppdatert, informert og ha gode kunnskaper om gruvedrift i vår kommune, det gjelder både dagbrudd og underjordsdrift. Vi ser at mange ikke har nok kunnskap på dette området, og det er en del begrepsforvirring.

Sydvaranger eiendom framstår i dag utad som om alle gruverettigheter til oppstart omtrent er på plass, noe som på ingen måte er sant.

Arbeidsgruppa har satt seg godt inn i dette, og slik er situasjonen pr dags dato:

  • Direktorater for mineralforvaltning ga sitt avslag på søknaden fra Sydvaranger eiendom 23.01.2019. Begrunnelsen var en for dårlig redegjørelse av hvordan den totale mengden malm som finnes i fjellet skulle ivaretas.
  • De påpekte også en manglende og feilaktig informasjon om underjordsdrift.
  • SE sin søknad ble anket til Nærings- og fiskeridepartementet. I deres svar 19.03.2019 lempet de på noen av kravene Direktoratet for mineralforvaltning hadde gitt, men sa samtidig at direktoratet skulle ha siste ord i denne saken: «Drifta skal til enhver tid skje i samsvar med driftsplan forelagt og godkjent av Direktoratet for mineralforvaltning.
  • Sydvaranger eiendom ble dermed pålagt å skrive en ny og mye mere utfyllende søknad om å få innvilget driftskonsesjon i Bjørnevatn-gruva.
  • Per 12. september 2019 sjekket vi med Direktoratet for mineralforvaltning, de hadde fremdeles ikke mottatt ny revidert søknad fra Sydvaranger Eiendom.

Det oppleves ikke tillitsvekkende at Sydvaranger Eiendom presenterer i media og annen offentlighet at omtrent alle avtaler er på plass, bare noe småtteri som gjenstår. Dette medfører ikke riktighet.

Det er mye begrepsforvirring. Det er forskjell på konsesjon og driftskonsesjon. En må ha godkjent driftskonsesjon for å kunne starte opp drift og produksjon i gruva.

At gruva har utvinningsrett, betyr ikke at en har innvilget driftskonsesjon. SE har pr i dag driftskonsesjon til å sette i gang gruvedrift KUN i Jerntoppen.

Hovedinntektstkilden – Bjørnevatngruva – har de ikke innvilget driftskonsesjon for. Det er denne fornyede søknaden Direktoratet for mineralforvaltning venter på nå – med krav om en mye mere grundig dokumentasjon på hvordan SE tenker å utnytte den totale malmforekomsten som finnes i fjellet.

Og denne fornyede søknaden er fremdeles ikke sendt fra Sydvaranger Eiendom.

Anne-Lill Haabeth
Arbeidsgruppa for underjordsdrift

(Sydvaranger Eiendom er tilbudt å imøtegå kritikken på trykk, men har ikke svart på henvendelsen. Red.)