Med den innvandring vi har hatt og den globalisering vi står over for, er vi nødt til å drøfte og forholde oss til hvordan vi sikrer et fellesskap som kan romme mangfold og ulikheter på en positiv og god måte, også i Varanger.

Vi må ikke ende opp med at bli et geografisk område høyt mot nord hvor forskjellige grupper på mange måter lever i parallelle samfunn med vidt forskjellige normer om hva som er rett og galt. Vi må forstå hverandre, ikke bare språklig, men også når det gjelder hverandres handlinger og levemåte. Vår kulturarv bygger på respekt for andres tro.

Men der alle tenker likt, tenkes det ikke særlig meget. Den tid da alle tenkte likt er for lengst forbi. Men kanskje det aldri har vært et slikt samfunn i Sør Varanger? I kommunen som grenser til Finland og Russland opplever innbyggerne det som positivt at vi er forskjellige og tenker ulikt.

Mangfold er viktig. Også vår kristne kulturarv viser det. For den kristne kulturarv er og blir mangfoldig. Det er neppe mulig å snakke meningsfylt om det kristne livssynet i bestemt form entall!

Men verdier og normer er og blir viktige. Det kommer ikke av seg selv. De må læres og fremfor alt, de må vedlikeholdes. Det er det som er i ferd med å glippe. I en tid hvor vi utsettes for sterk påvirkning og press fra mange kanter, er det viktig at våre valg bygger på de kristne og humanistiske verdier. Disse kan vi best få sammen med andre, i familie, på arbeidsplass, på skole og universitet, gjennom kirker og bedehus, moskeer, templer og synagoger og andre ulike forsamlingslokaler.

Men uenighetskulturen har kommet for å bli. Derfor er det en forutsetning at vi snakker sammen, har en løpende dialog hvor vi også tar opp tabubelagte tema som det til daglig er vanskelig å snakke om. 

Redselen for religiøs fundamentalisme i samfunnet er til å ta og føle på. Militante islamister kan slå til der vi minst venter det, også i Finnmark. Det må vi lære å leve med! Denne utrygghet har blitt en del av vår virkelighet. Men selv om trusler og terrorfrykt har blitt en del av livet, må vi se fremover.

Gud har skapt oss og gitt oss en viss person sunn fornuft! Kanskje kunne denne fornuften brukes til en fruktbar dialog? De som ikke forandrer mening i løpet av livet er ikke underveis, noe vi alle bør være, både som nasjon og enkeltpersoner. Nettopp derfor trenger vi møteplasser hvor vi kan sette ord på det vi tenker og føler.

Og da kan vi kanskje oppleve at det er fullt mulig å leve med en uenighetskultur, også i Sør Varanger!

Knut Sand Bakken
Vikarprest i Varanger