I helomvendingen i havnesaken i juni gikk Sp-representanten Cecilie Hansen på talerstolen for å styrke argumentene for å stoppe arbeidet med statens planer om en stor internasjonal barentshavn og kommunal stamnetterminal i Høybukta vest.

Hun minnet oss på vedtaket fra 2013 (da hun var ordfører) om kommunal industrikai på slambanken (Kila) med videre utbygging over fjorden og ut til Leirpollen der kommunens stamnetterminal (kommunal kai, også kalt stamnetthavn) skulle etableres. For den gang i 2013 var både Høyre og Arbeiderpartiet med å vedta dette, understreket hun. Og hun avsluttet innlegget sitt med å lure på hva som hadde endret seg siden da.

Sitat fra siste kommunestyremøte 12. juni: «Æ vet ikke helt ka som har skjedd på veien, men i 2013 var det et enstemmig vedtak for både Leirpollen og Kilaprosjektet...Ka som har skjedd på veien vet ikke æ, men nåkka har tydeligvis endra sæ».

Dette viser at Senterpartiet ikke har forstått forskjellen på kommunal stamnetterminal og en internasjonal barentshavn. Staten tok i ettertid initiativ til en større satsing i Sør-Varanger med å etablere en stor internasjonal barentshavn der også kommunens nye stamnetterminal skulle ligge. Der vil staten finansiere veien til vår stamnetterminal og storhavna, samt ta kostnadene med å regulere hele havneprosjektet med sin statlige verktøykasse.

I all den utredningen som staten allerede har stått for med å finne et egnet sted for denne store barentshavna, der også etter hvert jernbane fra Finland skulle reguleres inn, er både Slambanken og Leirpollen valgt bort på faglig grunnlag.

Så kan Sp og deres samarbeidskamerater i Ap snakke ned og stille seg tvilende til Kystverket og Statens vegvesen sine vurderinger og valg av sted.Men det er grunn til å stille spørsmål om hvorfor Sp-og Ap-politikerne vedtar å gå tilbake til et gammelt vedtak tuftet på en gammel plan og samtidig forkaste en storsatsing for framtiden i Sør-Varanger med en internasjonal havn hvor kommunens hovedkai også skal ligge.

Hvor henter de sin kompetanse fra? Eller visjoner for fremtiden?

Særlig distriktsvennlig er stoppvedtaket på Høybukta vest heller ikke. Her snakker vi om en storstilt satsing for de neste tiårene - og utviklingen for de neste generasjoner med mange arbeidsplasser og attraktivt bysentrum med reiseliv i verdensklasse, uten støy og visuell forurensning i fjorden nær byen der også folk flest bor.

For ikke å snakke om jobben med å etablere og utvikle barentshavna der lokale bedrifter vil nyte godt av å bidra. Både by og land vil styrkes av mange og varige arbeidsplasser i årtier.

Forstå det den som kan.

Prisen for kommunens nye hovedkai er estimert til 1,6 milliarder kroner, og brukes som hovedargument for at vi ikke har råd og at et lån vil være uansvarlig å laste kommuneøkonomien. Vi påstår dette er en retorikk som gjentas og gjentas for å rettferdiggjøre stoppvedtaket Sp og Ap er ansvarlig for.

Kunne vi ikke ha solgt det internasjonale storhavnprosjektet ut i verden, og hatt vår stamnetterminal som et ess i ermet for å få den finansiert av interesserte investorer i storhavna? Kunne vi brukt penger på konsulenthjelp for å markedsføre den internasjonale barentshavna. Det var slik de gjorde i Finland med «fantasiprosjektet» med tunnel fra Tallinn til Helsinki til langt flere milliarder som mange ikke trodde var realiserbart, og som nå allerede er ferdigfinansiert.

De samme investorer og gründere jobber nå med jernbane fra Kirkenes til Rovaniemi. Det handler ikke om at jernbanen skal gå til Leirpollen, Jakobsnes eller Høybukta vest, men til den internasjonale Barentshavna. Det får vi bare i Høybukta vest.

Er det lurt å kaste denne muligheten over bord?

Nina Gudrun Nilsen
Frank Emil Trasti
Uavhengige kommunestyrerepresentanter