• Frank Emil Trasti. Foto: Yngve Grønvik
  • Nina Gudrun Nilsen. Foto: Yngve Grønvik

I helomvendingen i havnesaken i kommunestyret i juni, gikk selveste ordfører på talerstolen og rettet et sleivspark mot Statens vegvesen for at storhavna i Høybukta vest ikke var ferdig regulert innen tidsrammen de hadde satt.

Statens vegvesen, som leder prosjektet, er nok vant til kritikk, men dette sparket er meningsløst. At fristen ikke holder sier seg selv når vi vet at jernbanen fra Rovaniemi ble tatt inn i planarbeidet.

Å si opp avtalen og stoppe arbeidet som allerede har kostet mange millioner skattekroner, FØR staten har regulert ferdig, må ordfører selv stå for. Som politikere stoler vi på at de statlige fagetater vet hva de er satt til å gjøre og er vant med å finne løsninger dersom arbeidet møter hindringer eller nye utfordringer på veien.

Å gå på talerstolen som politisk leder i kommunen for å framføre mistillit til Statens vegvesen om at tidsrammen sprakk, hører ikke hjemme noen steder. Statens vegvesen er satt til å lede havneprosjektet av Samferdselsministeren, så dette er også et spark i den retning.

Den internasjonale barentshavna i Høybukta vest er tidenes satsing i Sør-Varanger siden AS Sydvaranger startet i 1906. Mon tro om det ikke var hindringer og uforutsette ting den gang og?

Hovedargumentet om å stoppe arbeidet med storhavna fordi vi ikke har råd til ny stamnetterminal i Høybukta vest, grunnet kommunal milliardgjeld, tror vi ikke engang ordfører tror på. For å gjenta oss selv, det finnes investorer til også vår offentlige del (stamnetterminal/stamnetthavn) av storhavna, om vi selger prosjektet på riktig måte.

Slik som man gjør det andre steder. Se til Finland. Undersjøisk togtunnel fra Tallinn til Helsinki som ingen trodde på fordi det var et gigantisk prosjekt til svimlende summer. Det er ferdig finansiert. Nå er det jernbane fra Rovaniemi til Kirkenes de jobber med.

Hvorfor stoppe regulering av den internasjonale barentshavna før man har begynt å selge prospektet ut i verden? Alt henger jo sammen.

Det eneste kommunen har gjort som vi kjenner til, er å sende et brev med invitasjon til fire aktører som alle har egne havneplaner på andre områder. Kun én av disse svarte positivt på å flytte sitt prosjekt til storhavna i Høybukta vest, nemlig Kirkenes Maritime Park AS. Et firma kommunen selv har eierandeler i.

Vår ordfører skriver også et brev datert 9. mai i år til Kystverket hvor han kommer med beskyldninger om forskjellsbehandling av aktører vest i fylket og her i Kirkenes, vedrørende tillatelse til olje-/ gass-omlasting, skip til skip. Var brevet på vegne av Stolt-Nielsen og Norterminal?

Dette blir uansett meget pinlig når Kystverkets direktør i sitt svarbrev imøtegår kritikken med at vår ordfører tar feil og ikke har hatt full oversikt i sakene han skriver om.

Det er også grunn til å lure på om denne framgangsmåten overfor statens fagetater er særlig smart siden vi trenger å fortsette samarbeidet med dem også i framtiden.

Det nye havnevedtaket i juni som Ap og Sp er ansvarlige for, forutsetter jo at nettopp staten skal finansiere vei gjennom tunnel til slambanken. Vi trenger deres velvilje, uansett hvilke partifarger vi kler oss med.

Vi leser i lokalavisene at ordfører har vært i Kina igjen i vår og markedsført havneprosjekt og jernbane. Til slambanken, eller? Vi vet ærlig talt ikke. Vi leser også at Ulven Investment ved Rune Ulvang legger ut for turen og videresender regninga til kommunen i Kina man besøkte.

Det er flott å markedsføre kommunen, men kommunestyret bør informeres på forhånd, og det må ikke være tvil om agendaen. Kanskje kommunestyret, om de ble informert, kunne bidra med positive innspill til møtene?

Ordfører har vært i Kina på flere turer i løpet av sin første periode som ordfører, men for oss som kommunestyrerepresentanter kjenner vi ikke til alt hva han har reist for. Og hvor er rapportene fra reisene? Debatten om vårt forhold til Kina og deres ekspansive politikk med investeringer over hele verden?

Hva tenker kommunestyret, kommunens høyeste organ, om brudd på menneskerettigheter? Tortur? Hva gjør vår øverste politiske leder i Kina?

Én gang var han med NIBIO Svanhovd for å dra i land noen forskningsmidler, og ja, på samme turen, visstnok, signerte han også under på en vennskapsavtale med den kinesiske byen Harbin. Alt dette fikk vi vite i etterkant av reisen hans, og vennskapsavtalen kom som sak i kommunestyret.

Kritikken på å ikke informere om sine mål med sine kinareiseplaner på forhånd, ble gitt fra talerstolen. Han lovte da at han «skulle bli flinkere til det». Så vedtok vi vennskapsavtalen. Det skulle tatt seg ut å gjøre noe annet.

Når det gjelder havnesaken var det helt klart at Leirpollen stod høyt på ønskelista til ordfører og flere i Ap. Hvordan medlemsmøtet i januar 2017 likevel fikk stort flertall for å gå for statens valg i Høybukta vest, skyldes nok dyktige arbeiderpartifolk som mante til kloke beslutninger i en slik stor satsing med statens hjelp.

Samtidig som staten jobbet med utredninger av alternativer i 2015, den mye omtalte KVU-en, gjør kommunestyret et vedtak om vei fra Gamneset på østsiden av Tømmerneset til Leirpollen på bysiden. Som de fleste husker, hadde Stolt-Nielsen/Norterminal sikret seg Gamneset for oljeterminal der.

Hvorfor vedtok kommunestyret å bruke penger på å regulere denne veien mellom to havnealternativer, på samme tid som statens fagetater driver med utredningene til det som skal bli vår nye storhavn?

Året etter, den 31. mai 2016, signerer ordfører en avtale med Stolt-Nielsen (Norhavn) om en ny havnesatsing med områderegulering i området Leirpollen/Dynamittneset. Avtalen ble ikke behandlet i kommunestyret før signering. Når denne saken senere kommer til behandling i planutvalget, ligger ikke avtalen ved sakspapirene, og utvalget utsetter behandlingen.

Senere i kommunestyret reagerer ingen andre enn opposisjonen (H, Frp og SV) i lag med oss. Dette viser hvordan man i Ap sitter stille i båten. Partipisk, sier noen. Vi vet ikke om noen andre i Ap kjente til denne signerte avtalen før den dukket opp til politisk behandling.

Det vi reagerte mest på, var at ordfører tidligere hadde sagt fra talerstolen at dersom vi ikke gikk for denne avtalen med Norhavn, kunne kommunen risikere erstatningsansvar. Men så viste det seg at dette skremmeskuddet ikke hadde rot i virkeligheten, da avtalen klart og utvetydig sier at begge parter kan trekke seg fra avtalen uten noen som helst form for erstatning!

Ordfører løy altså? Eller skrev han under uten å ha lest avtalen?

Denne årvåkenheten med å kreve avtalen lagt ved saken til behandling, kan vi takke opposisjonspolitikere for, ikke Ap og Sp.

Om noen skulle lure på påstander om at ordfører jobber for enkelte aktører og ikke alle, er denne hendelsen med på å gjødsle slike påstander.

For ikke å glemme aktørene, Kirkenes Maritime Park, som siden 2011 har ønsket å flytte sin virksomhet ut av byen og til Pulkneset, og som ikke tas på alvor. De har ikke kommet videre med sine planer, og dette blir også god gjødsel for konspirasjonsteorier. Men den historien tar vi ikke her. Den er behørig medieomtalt av Kimek-direktøren, Greger Mannsverk. Kort sagt er dette et trist kapittel om vår såkalte «næringsvennlig kommune». For ikke å glemme at «alle skal med».

Saken om en stor internasjonal barentshavn er større enn oss sjøl. Vi trenger politikere som går i tverrpolitisk takt mot dette som et felles mål. Som markedsfører storhavna i nær sagt alle sammenhenger. Det er Høybukta vest som gjelder!

Frank Emil Trasti og Nina Gudrun Nilsen
Uavhengige representanter i kommunestyret siden 3. november 2017