Barnehager og skoler skal ha god faglig og sosial kvalitet der barna står i sentrum. Skolene skal være utformet og utstyrt slik at elevene blir godt rustet til å møte framtidas teknologiske utfordringer.

Derfor er det viktig at alle barn får tilpasset opplæring ut fra den enkeltes elevs behov. Vi ser nødvendigheten for tidlig innsats i både barnehage og skole. Et område vi vil prioritere er, barn med lese- og skrivevansker. I dag ser vi at mellom 7 til 10 prosent av våre unger i skolen har dysleksi.

Derfor er det viktig med kompetansebygging blant våre lærere slik at de kan avdekke dysleksi og å sette inn rette tiltak tidligst mulig.

Barn som har dysleksi, får ofte problemer i alle fag. På Hesseng flerbrukssenter arbeider jeg med å gjøre vår skole til en dysleksivennlig skole. For å få dette til kreves økt kunnskap om tidlig tegn av dysleksi, og kunnskap om riktig hjelpetiltak. Skolen må også ha rutiner på kartlegging, leseplan, IKT og rettigheter for elever som har dysleksi.

Det arbeid jeg og resten av skolen på Hesseng har startet med er et pilotprosjekt i Finnmark. Jeg er svært opptatt av at vi i kommunen skal ha dysleksivennlige skoler.

Vi i Arbeiderpartiet vil arbeide aktivt for at kommunen som skoleeier har et stort fokus på inkludering for å motvirke at barn utestenges på grunn av språkutfordringer. Dette er en oppgave jeg som folkevalgt vil ta med meg inn i mitt arbeid i kommunestyret, råd og utvalg.

Vi vil derfor ta et aktivt ansvar for å sette inn egnede tiltak slik at alle barn får en god opplæring ut fra barna behov og forutsetninger.

Åse Eriksson
14. kandidat for Sør-Varanger Arbeiderparti