Pensjonistene har de siste fire årene fått nedgang i sin kjøpkraft. Underregulering av folketrygden fra 2011 til 2018 har ført til inntektstap for pensjonister på ca 30 000 kroner! Det er et ran av våre penger innbetalt i skatt og trygdeavgifter gjennom et langt yrkesaktivt liv.

Pensjonistforbundets rettmessige krav om at pensjonistene får kompensert for lønns- og prisvekst er blitt avvist av regjeringen. For at pensjonistene skal bli hørt, må forhandlingsretten som ble avviklet i 2011 gjeninnføres. Dagens praksis der regjeringen «fastsetter» pensjonene avvikles.

På sett og vis faller dette sammen med en generell samfunnstrend, med økende forskjeller og voksende avmakt. Da pensjonsreformen ble vedtatt var frykten for at synkende pensjonsalder og økende gjennomsnittsalder skulle svekke velferdsstaten. Nå viser det seg at folk står lenger i arbeid, og det er større fleksibilitet i uttak av pensjon. Samtidig gir pensjonsreformen noen utfordringer som forskjeller i levealder, sosioøkonomiske forhold, lavere pensjoner og kort uttak av pensjon.